Skip links

Адвокатска кантора

Семейно право

Направете запитване

Адвокат Сребрин Балталиев

Наказателно право

Административно право

Семейно право

Семейно право

Семейното право обхваща обществените отношения ,свързани със семейството, като значителен дял от него заемат разводите и всички последици от тях.

При развода двамата съпрузи са изправени пред два варианта, а именно:

Развод по исков ред , и развод по взаимно съгласие като вторият вариант съчетан със споразумение, е със значително опростена процедура съгласно чл.51 от Семейният кодекс.

Когато бракът между двамата съпрузи е непоправимо увреден и те решат да го разтрогнат, то най-щадящият и за двамата начин за неговото прекратяване е чрез, развод по взаимно съгласие.При него не е необходимо да се посочват причините за раздялата, не се посочва и кой е виновен за неуспеха на брака, просто се заявява непоколебимото желание за развод и на двамата съпрузи, в една обща молба до Районият съд по местоживеене.
Предимството при този вариант е ,че двете страни сами определят параметрите на отношенията които ще настъпят след развода, а именно подялбата на общото имущество и отношенията си с децата. Наред с това двамата трябва да постигнат споразумение дали ще дължат издръжка по между си, издръжка и нейният размер по отношение на неълнолетните деца , ще смени ли съпругата фамилното си име или ще запази настоящото, кой ще остане да живее в семейното жилище и др. Делото за развод по взаимно съгласие по правило приключва в едно-единствено съдебно заседание.Съдебното решение, с което се допуска разводът по взаимно съгласие е окончателно не подлежи на обжалване пред по-горна инстанция, същото влиза в сила от датата на постановяването му.
Другият вариант е когато съпрузите не могат да постигнат съгласие по отношенията си след развода/имуществени или неимуществени/: В този случай се подава молба за развод по исков ред и съдът решава всички спорни въпроси. Тази процедура е по-скъпа и при нея се доказва вината за разтрогването на брака.

Адвокатска кантора в Пловдив

Call Now Button